4Good
希望護照
友善列印 │ 字級設定:
                                                                                                                      
 

癌症希望基金會

   希望護照 ─ 抗癌路上的好幫手

對抗癌症的路途很辛苦,也許常常感到資訊混亂、一大堆筆記很難整理...?HOPE癌症希望基金會設計的希望護照APP,能幫您在生活中管理好癌症與治療帶來的各種狀況。

✔ 簡易居家紀錄  治療狀況追蹤  ✔ 家屬隊友支援
從今天開始好好做紀錄,希望護照APP 陪您一起照顧自己。

               


抗癌好幫手 希望護照APP
0809-010-580